Návštěvou internetových stránek jarekmikes.com potvrzujete, že jste si vědomi níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby (dále jen „Uživatel“), které mají v úmyslu navštívit nebo užívat výše uvedené internetové stránky a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na www.jarekmikes.com.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatel výše uvedených internetových stránek (dále jen Webové stránky) je společnost jarekmikes.com s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), IČO: 14326396, se sídlem Pohodová 55, PSČ 671 68, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 127814.

Vlastník Webových stránek v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

Používání webu

Přístup a používání Webových stránek je bezplatné není-li uvedeno jinak. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za prodej zboží či poskytnutí služeb u svých partnerů. Pouze o nabídce zboží a služeb informuje a prezentuje. Návštěvník zároveň užívá naše stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy. Uživatel, který vstupuje na portál prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit. 

Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty.

Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí Provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel nenese odpovědnost za případný závadný obsah či vzhled materiálů třetích stran či neodpovídá za přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Webových stránkách či porušení osobnostních nebo autorských práv prostřednictvím Webových stránek.

Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál třetích strán uvedený na Webových stránkách je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na Webové stránky nebo k jejich částí.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, nebo vyplní informace při Založení nového účtu, případně i neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovatelskou smlouvu se Zájemcem. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, email, telefonní číslo a základních údajů poskytnutých sítí Facebook, případně seznamů přátel na síti Facebook.

2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen uvádět správně a pravdivě své Osobní údaje. Uživatel potvrzuje, že jeho Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že je dobrovolně poskytl. Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů bude uveden na Magiclist.cz

3. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Uživatel může odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů písemným oznámením, které bude doručeno na adresu Provozovatele, případně písemně na mail: office@jarekmikes.com.

4. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele a Zájemců na elektronickou adresu, kterou uživatel uvede v Objednávce. Souhlas Uživatele je dobrovolný. Uživatel může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

5.  V případě, že se Uživatel domnívá, že Provozovatel nebo zpracovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého či osobního života, nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, může požadovat od Provozovatele vysvětlení a odstranění vzniklého stavu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Práva a povinnosti uživatele 

1. Uživatel je povinen při návštěvě Webových stránek dodržovat právní předpisy, respektovat právo Provozovatele či třetích osob, hlavně při nakládání s autorskými díly nebo jinými předměty práv duševního vlastnictví.

2. Uživatel nesmí: používat Webové stránky v rozporu s těmito Podmínkami, získávat přihlašovací jména či hesla jiných Uživatelů,komerčně užívat jednotlivé části Webových stránek, používat programy či mechanismy, které mají negativní vliv na provoz Webových stránek, zneužívat, blokovat či měnit jednotlivé části Webových stránek či měnit data Webových stránek.

3. Uživatel prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, případně je zastoupen zákonným zástupcem.

4. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl Provozovateli jsou úplné a pravdivé a že se před návštěvou a užíváním Webových stránek důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí a rozumí jim.

5. Uživatel prohlašuje, že bude používat Webové stránky, vkládat příspěvky do diskuze, nakupovat na stránkách prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření ze strany Provozovatele, že Uživatel využívá více uživatelských účtu, Provozovatel má právo tyto účtu smazat nebo blokovat.

6. Uživatel se zavazuje, že pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Webových stránek, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, tyto služby jsou vhodně označeny.

Pravidla psaní komentářů

1. Pište s diakritikou, spisovně a svůj text řádně formátujte odstavci.
 
Abychom zde vytvořili kvalitní a přehledné informace, pište s háčky a čárky. Nepoužívejte velké písmena na celá slova. Dlouhé texty rozdělujte do odstavců.
 
2. Chovejte se slušně, neurážejte ostatní uživatele a respektujte názory druhých.
 
Každý má právo na své názory. Není povoleno urážet ostatní uživatele, využívat fórum k poškozovaní a pomlouvání druhých. Nepoužívejte sprostá ani nijak hanlivá slova.
 
3. Respektujte administrátora diskuze
 
Jakýkoliv náznak porušení diskuze budeme tvrdě postihovat. Prosím respektujte práci administrátorů a nedohadujte se, zda bylo smazání tématu či vašeho příspěvku oprávněné = bylo, protože administrátor má vždy pravdu.
 
Při opakovaném porušení či zásadních prohřešcích vám může administrátor zablokovat účet.
 
5. Dbejte na ochranu soukromých informací
 
Jste na internetu. Snažte se o sobě šířit co nejméně informací. Neuvádějte do komentářů své osobní kontakty, jako jsou adresa, telefony či emaily. Čím méně osobních informací o sobě budete udávat, tím bezpečnější pro vás užívání komentářů bude.
 

Propojení na třetí subjekty

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Webových stránkách z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů, na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou Provozovatele a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek.

Úpravy v pravidlech používání stránek

Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na Webových stránkách. Uživatelé a návštěvníci stránek jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud budete stránky po provedení změn i nadále používat, změny přijímáte. Pokud se změnami nebudete souhlasit, stránky pro Vás nejsou určeny a nepoužívejte je.

Právní předpisy České republiky

Provozovatel Webových stránek společnost stormedia agency s.r.o. má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na Webové stránky ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na Webových stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka, platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

Je-li nebo stane se některé z ustanovení Podmínek neplatným či neúčinným, místo takových ustanovení nastoupí takové, které se nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016